Основни партньори

Основни партньори

Институт по Механика – БАН (водеща организация)

Институтът по механика е многопрофилен и в него, освен че се извършват фундаментални и приложни научни изследвания, се решават и комплексни проблеми, идващи от индустрията и обществото. Учените в него работят в областта на мехатрониката, биомеханиката, физико-химичната механика, механика на флуидите, математическо моделиране и числени симулации, и др.

Институт по информационни и комуникационни технологии (ИИКТ-БАН)

ИИКТ осъществява фундаментални и приложни изследвания в областта на компютърните науки, информационните и комуникационни технологии, разработването на иновативни интердисциплинарни приложения на тези технологии и др.

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници (ЦЛ СЕНЕИ-БАН)

Основните научни и научно-приложни направления в лабораторията са в областта на преобразуване и използване на слънчевата енергия, както и на други възобновяеми енергийни източници. Изследват се тънкослойни фотоелектрични материали на основата на Si, прозрачни проводящи слоеве ZnO и др., подходящи за преобразуване на слънчевата енергия. Разработват се тънкослойни полимери и перовскитни структури за фотоволтаични и оптоелектронни приложения.

Технически университет – гр. София

В проекта партньор е Машиностроителният факултет. Той е най-старият факултет в ТУ-София и обучава студенти по специалност Машиностроене, Мехатроника, Мехатронни системи и Инженерен дизайн.

Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Софийският университет „Св. Климент Охридски“ е първото българско висше училище. В проекта е партньор Факултетът по Математика и Информатика (ФМИ), който дава на студентите си съвременна подготовка в професионалните направления математика, информатика, компютърни науки и педагогика.

Университет „Проф. Асен Златаров“ – гр. Бургас

Университетът е единствения държавен университет в Югоизточна България. В проекта е партньор Факултетът по технически науки, в който се обучават специалисти по технология на водите, технология на материалите, органични и неорганични технологии, биотехнологии, компютърни технологии и др.

Висше училище по застраховане и финанси – гр. София

Висшето училище е частно специализирано висше училище в областта на финансите, застраховането, мениджмънта и маркетинга. Важен партньор е за успешната пазарна реализация на научните резултати, които ще се генерират в Центъра.

Фондация ГИС – Трансфер Център

Неправителствена организация за трансфер на научноизследователски резултати и технологии за обществена полза. Ключова е ролята й в процесите на трансфер на знания и технологии, получени при реализацията на проект „MIRACle”