Лаборатории

ПЪРВА БАЗА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Институт по Механика – БАН
(ИМех-БАН)
координатор

Лаборатория „Мехатронни микропозициониращи и микрофлуидни системи за биологични клетки и микро-обекти“.
Лаборатория „Биомехатронни системи за рехабилитация и подпомагане движенията на човека. Изследване на човеко-машинни системи“.
Лаборатория „Микро и наномеханика на мехатронни системи“

  • Провеждане на експериментални научни и научно-приложни изследвания по микро и наномеханика на материали и повърхности, с акцент върху нови свойства на елементи, детайли и системи в мехатрониката.
  • Изследване и прилагане на нанотехнологични методи и нови наноматериали за подобряване на трибоинженерните свойства на материали, с приложение в мехатрониката.
  • Фундаментални изследвания върху усилващите ефекти на наночастиците в композитните материали.

Лаборатория „Мониторинг, безразрушителен контрол, изпитвания и характеризиране на мехатронни системи“
Лаборатория „Прототипиране на елементи, детайли и системи за мехатрониката“
Лаборатория „Механика и управление на роботизирани системи“

Лабораторията е оборудвана с роботи за провеждане на научни изследвания и експериментална дейност в областта на промишлената роботика и интегриране на индустриални универсални роботи във високотехнологични мехатронни системи.

Лаборатория „Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси“

 

Институтът по информационни и комуникационни технологии
(ИИКТ-БАН)

Лаборатория „Автоматизация на иновативни технологични процеси.”

В лабораторията се работи в 3 изследователски направления: изследване на нови материали и нанотехнологии; изследване на ударни и смилателни процеси; моделиране и изследване на 3D структури.

Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници
(СЕНЕИ-БАН)

Лаборатория „Разработване на функционални покрития и интегрирането им в мехатронни и биомехатронни системи“.

  • Измерване на дебелини на тънки слоеве и определяне на показател на пречупване чрез оптичен спектрален рефлектометър.
  • Измерване на листово съпротивление на тънки слоеве по четирисондов метод.
  • Отлагане на тънки слоеве от различни материали като метални оксиди и др. по разработени в лабораторията технологии.

 

ВТОРА БАЗА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Технически университет – гр. София

Лаборатория „Интелигентни мехатронни решения в областта на текстила и облеклото“.
Лаборатория „Метрологично осигуряване, интелигентни сензори, уреди и системи за измерване и контрол на качеството“.
Лаборатория „Мехатронни системи за дискретни производствени процеси“.

Ще се закупи оборудване и ще се провеждат научни изследвания в областта на анализа и проектирането на иновативни мехатронни системи за дискретни производствени процеси.

 

ТРЕТА БАЗА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Софийски университет „Св. Клиемнт Охридски“

Лаборатория „Интелигентна урбанизирана среда“ (Изследователски блок и Блок за разработка)
Лаборатория „Интелигентна урбанизирана среда“ (Блок за комуникации)
Лаборатория „Разработване на мехатронни системи, приложими в медицината“

 

ЧЕТВЪРТА БАЗА НА НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

Университет „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас

Лабораторията „Биохимично обработване на води и утайки“
Лаборатория „Интелигентни системи“

В лабораторията се решават задачи, свързани с разработване на модели за приложение на невронни мрежи като реално средство за прогнозиране

Очаквани резултати от научно-изследователската дейност:
*Производство на базови елементи, детайли, възли и оборудване, вграждани като част от мехатронен агрегат или самостоятелно съставляващи такъв агрегат;
*Машиностроене и уредостроене, вкл. части, компоненти и системи, с акцент върху транспорта и енергетиката;
*Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи;
*Системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството;