За проекта

За проекта

Цел на проекта MIRACle е изграждане и устойчиво функциониране на Център за компетентност в тематична област „Мехатроника и чисти технологии“. В него работят водещи учени, успешни изследователи и талантливи изобретатели във всички научно и научно-приложни направления в посочената тематична област.

Центърът разполага с модерна научноизследователска инфраструктура и със собствени изследователски и иновационни програми. MIRACle осигурява възможност за конкурентно развитие на научната област „Мехатроника“ и пълно научно обслужване на икономическите сектори, свързани с тази тематична област.

Специфични цели

  • Развитие на изследователи в научната област „Мехатроника“, включително и чрез привличане на водещи учени и изследователи (от страната и чужбина) за провеждане на научни изследвания. Проектът дава възможност за специализация на изследователи и иноватори на високо ниво;

  • Създаване и въвеждане на нови обучителни и образователни методи и програми в областта на мехатрониката и чистите технологии, както за изследователи, така и за представители на бизнеса;

  • Създаване на стратегически партньорства с водещи технологични изследователски центрове, организации и фирми в България и в Европа, иницииране на научноизследователски проекти;

  • Създаване на стартиращи компании.

Инфраструктурата на Центъра е „разпръсната“ (организирана мрежа от ресурси), разположена в четири основни бази, които включват създаване на нови/ или модернизиране на съществуващи изследователски лаборатории, в следните направления:

* Иновативни решения в роботиката и автоматизацията;

* Биомехатронни системи;

* Интелигентни среди, процеси и технологии в мехатрониката;

* Нови методи и средства за контрол и изпитвания на мехатронни елементи;

* Математическо осигуряване и моделиране на сложни системи и процеси;

* 3D моделиране, разработване и въвеждане на пилотни модели на елементи, детайли и системи за мехатрониката.