Начало

Проект BG05M20P001-1.002-0011 „Изграждане и развитие на Център за Компетентност по Мехатроника и чисти технологии MIRACle (Mechatronics, Innovation, Robotics, Automation, Clean technologies)”
Проектът се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, процедура BG05M2OP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР). 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ е 22 570 752,32 лв., от които 19 185 139,47 лв. европейско и 3 385 612,85 лв. национално съфинансиране.

www.eufunds.bg

Срок за изпълнение: 30.09.2019-31.12.2023

Проектът се изпълнява от консорциум, създаден на базата на договор за партньорство между Института по Механика – БАН, като водеща организация (координатор) и следните структури: Институт по информационни и комуникационни технологии-БАН; Централна лаборатория по Слънчева енергия и нови енергийни източници-БАН; Техническия университет (ТУ)-София; Софийски университет „Св. Кл. Охридски“ (СУ); Университет „Проф. Асен Златаров“, гр. Бургас; Висше училище по застраховане и финанси; Иновационен клъстер „Мехатроника и автоматизация“ и ГИС „Трансфер център“ . Основната задача на консорциума е да се обединят усилията на висококвалифицирани учени, университетски преподаватели и бизнеса за създаване на единна инфраструктура в страната за високотехнологични иновативни научни изследвания - Център за компетентност в тематичната област „Мехатроника и чисти технологии“.